Algemene voorwaarden

Onze belangrijkste voorwaarden

Financiën

De deelname aan het jeugdkamp van de Hill-Billies stichting Hillegom (hierna: de Hill-Billies) bedraagt 160 euro, waarvan 25 euro inschrijfgeld. Over het inschrijfgeld kan geen restitutie worden verleend bij af- of onderbreking van het kamp. Indien een ouder/verzorger niet aan de financiële verplichting kan voldoen, bestaat de mogelijkheid tot een betalingsregeling of korting. In overleg met de ouder/verzorger neemt het bestuur van de Hill-Billies hierin een beslissing.

Wij houden ons het recht voor om, tot een door het bestuur van de Hill-Billies te bepalen datum, plaatsen vrij te houden voor Hillegomse kinderen waarvan de ouder(s)/verzorger(s) niet kunnen voldoen aan de financiële verplichting.

Aanwezigheid

Elk kind dat ingeschreven is voor het jeugdkamp van de Hill-Billies gaat mee van zaterdag (vertrekdag vanuit Hillegom) tot en met zaterdag (aankomstdag in Hillegom). Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan er, na overleg met het bestuur van de Hill-Billies, anders worden bepaald. Tevens is/zijn elke ouder(s)/verzorger(s)aanwezig op de inlaadavond (vrijdagavond voor vertrek), bij voorkeur samen met je kind.

Omgangsnormen

De Hill-Billies wil een goed kamp organiseren voor kinderen en vrijwilligers. Ter bevordering hiervan wordt van elk kind verwacht dat hij/zij alle redelijke aanwijzingen en gedragsregels van de begeleiders respecteert en naleeft. Tevens dient elk kind de normen te respecteren, welke de Hill-Billies nageleefd wenst te zien worden tijdens het verblijf op de accommodaties. Indien een kind, naar interpretatie van het bestuur van de Hill-Billies, grensoverschrijdend gedrag vertoont, behouden wij ons het recht voor om de ouder(s)/verzorger(s) te bellen en het kind uit te sluiten van (een verdere voortzetting van) het jeugdkamp. Ouder(s)/verzorger(s) zijn in deze situatie verplicht hun kind binnen 24 uur op te halen bij de kamp accommodatie.